CRITERII DE INTERNARE

   In conformitate cu Ordinul 763/377 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017

   În funcție de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:
1. spitalizare continuă cu o durată peste 24 ore;
2. spitalizare de zi cu o durată de maximum 12 ore.
   1. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
b) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare;
c) bolnavi aflați sub incidența art. 109, art. 110 , art. 124 si art. 125 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienților din penitenciare ale căror afecțiuni necesită monitorizare și reevaluare în cadrul penitenciarelor spital;
d) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
  Factorii de care trebuie să se țină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:
a) severitatea semnelor și simptomelor prezentate de pacient;
b) predictibilitatea medicală a unei evoluții negative, nedorite a pacientului;
c) nevoia pentru și disponibilitatea analizelor/investigațiilor diagnostice;
d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală.

  Pacienții care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programați pentru internare, în funcție de afecțiune și de gravitatea semnelor și simptomelor prezentate și de disponibilitatea serviciilor unității spitalicești solicitate.
     2. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore in conditiile stabilite in norme;
b) diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.
 Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat și/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacții adverse sau risc de urgență pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.
   Afecțiunile care pot fi diagnosticate și tratate în regim de spitalizare de zi

 • afecțiunile prevăzute în Listele B1, B2, B3.1 si B3.2 din Contractul cadru, care au fost contractate cu CAS Galati

   Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă și de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de: 

 • medicul de familie,
 • medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare,
 • medicii din unităţile de asistenţă medico-socială,
 • medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,
 • medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică,
 • medicii de medicina muncii.

Nu se solicită bilet de internare în următoarele situații: 

 • urgenţe medico-chirurgicale
 • boli cu potenţial endemo-epidemic, care necesită izolare şi tratament,
 • bolnavi aflați sub incidența art. 109, art. 110 , art. 124 si art. 125 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienților din penitenciare ale căror afecțiuni necesită monitorizare și reevaluare în cadrul penitenciarelor spital
 • cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordată de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate,
 • transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire
 • transferul interspitalicesc
 • spitalizare de zi dacă se acordă servicii de: chimioterapie, radioterapie și administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experți constituite la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
 • pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/ Confederaţiei Elveţiene, precum şi serviciile medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.

 

                                              

                         PROGRAMARI

 

 1. 1.Ambulatoriu Boli infectioase

Programari si informatii se pot obtine de Luni pana Vineri, intre orele 8 - 13 la numerele de telefon :

              0236 / 334022 si 0236 / 334147

 

 1. 2.Ambulatoriu Dermatologie

Programari si informatii se pot obtine de Luni pana Vineri , intre orele 14 - 15 la numarul de telefon :

             0236 / 417141

 

 1. 3.Spital

Programari pentru internare -( pacienti cronici ) - se pot obtine de Luni pana Vineri, intre orele 8- 13 la numarul de telefon:

             0236/ 334022 - interior –

                     136 / Sectia  l Boli infectioase

                     143 / Sectia a ll - a Boli infectioase

                     127 / Sectia Dermatologie

   Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuvioasa Parascheva" este situat in partea de nord a oraşului Galaţi, pe strada Traian nr. 393, în cartierul numit "Bariera Traian”.

   Se poate ajunge folosind mijloace de transport in comun :

                   Autobuz – liniile 12, 26, 27, 28, 35

                   Tramvai- linia 39