- - - PORTAL LEGISLATIV- - -

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuvioasa Parascheva"

 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;

Legea nr. 78 din 2014 privind voluntariatul

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , cu modificările și completările ulterioare;

Anexa Nr. 2 la OMS nr. 1501/2016 - Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

Protocolul national de triaj (Ordin ???)

Ordin CNAS 633 din 2012 pentru aprobarea structurii informatiilor inscrise pe cardul national de asigurari sociale de sanatate

Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

OMS 834 din 2011 criterii clasificare spitale, cu modificările și completările ulterioare;

OMS 914 din 2006 conditii autorizatie sanitara-ian2018, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 443/2019 privind protocolul național de triaj al pacienților din structurile de primiri urgențe[R3] ;

Ordin nr. 1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordin nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

Ordin nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuțiilor și competențelor consiliului medical al spitalelor;

OMS 1101 din 2016 prevenire infectii nozocomialecu modificările și completările ulterioare;

OMS 1226 din 2012 gestionare deseuri medicalecu modificările și completările ulterioare;

OMS 1520 din 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii;

OMS 1761 din 2021 Norme curatare dezinfectie in spitale, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect Ordin Norme.

1. SPITALIZARE

Numar de internari SPITALIZARE CONTINUA : 5632

Numar de internari SPITALIZARE DE ZI : 9135

2. CONSULTATII

Numar consultatii AMBULATORIU DE SPECIALITATE BOLI INFECTIOASE : 1656

Numar consultatii AMBULATORIU DE SPECIALITATE DERMATO-VENEROLOGIE : 2787

Numar consultatii CAMERA DE GARDA : 3297

3. INVESTIGATII PARACLINICE

Numar total INVESTIGATII DE LABORATOR : 156 085

Numar total INVESTIGATII IMAGISTICE : 7022

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale a emis autorizatie pentru efectuarea de studii clinice cu beneficiu terapeutic pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase " Sf.Cuv.Parascheva" Galati

[ descarca AUTORIZATIE pentru efectuarea de STUDII CLINICE ]

  • CONCURS:

- Anunt rezultat final examen
- Anunt rezultat proiect management
- Anunt rezultat test grila

- Modalitatea de desfasurare a probelor de evaluare pentru concursul de manager spital
- Anunt
- Bibliografie Manageri Spital
- Teme Cadru

  • Buget de venituri si cheltuieli

- bugetul pe 2009
- bugetul pe 2010
- bugetul pe 2011
- bugetul pe 2012 | Anexe contract 2012
- bugetul final 2012
- bugetul pe 2013

  • Contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate pe

- derularea contractului cu CAS Galati in anul 2013
- derularea contractului cu CAS Galati in anul 2012
- derularea contractului cu CAS Galati in anul 2011
- contract finantare programe si subprograme
- spitalizare continua si de zi
- derularea contractului cu CAS Galati in anul 2010
- derularea contractului cu CAS Galati in anul 2009

  • Contractele de achizitii publice pe 2009

- contracte achizitii
- contracte medicamente
- servicii externalizate

  • Structura organizatorica a institutiei

Comitet Director


- Manager: Dr. Draganescu Miruna Luminita (declaratii avere | incompatibilitati | interese )
- Membru CA: Dr. Dragomir Gabriela Mariana (declaratii avere | incompatibilitati | interese )
- Membru CA: Neagu Vasile (declaratii avere | incompatibilitati | interese )
- Membru CA: State Jana (declaratii avere | incompatibilitati | interese )
- Director medical: Dr. Ganea Mihaela (declaratii avere | incompatibilitati | interese )
- Director economic: Ec. Costin Angelica (declaratii avere | incompatibilitati | interese )
- Medic sef laborator: Dr. Pintilie Maria Camelia (declaratii avere | incompatibilitati | interese )
- Medic sef sectie B.I II: Dr. Stefan Doina (declaratii avere | incompatibilitati | interese )
- Medic sef : Dr. Arbune Manuela (declaratii avere | incompatibilitati | interese )


Consiliu Consultativ

Organigrama Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Cuvioasa Parascheva"

  • Venituri nete salariale lunare realizate de personalul institutiei

Aprilie 2010
Mai 2010
Iunie 2010
Iulie 2010
August 2010
Septembrie 2010
Octombrie 2010
Noiembrie 2010
Decembrie 2010